Ogólnopolska  Federacja  Organizacji
Osób  Niesprawnych  Ruchowo

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23, pok. 107

 tel./fax. 81 741 51 08       e-mail: ofoonr@onet.eu

Regon: 4311811717  NIP: 712-31-18-412

konto:  70 1540 1144 2114 6405 4315 0001

BOŚ SA O/Lublin

                                                                                

            OFOONR  powstała w kwietniu 1999 roku z inicjatywy 21 stowarzyszeń osób niesprawnych ruchowo. Federacja skupia organizacje z terenu całego kraju zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz.

Dążymy do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich instytucji i usług zapewnianych w naszym społeczeństwie, do pełnego wykorzystania praw obywatelskich. Naszym celem jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.


Główne działania OFOONR zmierzają do:

stworzenia uregulowań prawnych zapewniających osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu równość szans w zakresie dostępu do nauki, zatrudnienia, kultury, wypoczynku itp.,

    • likwidacji wszelkiego rodzaju barier (architektonicznych, komunikacyjnych, psychologicznych), uniemożliwiających pełną integrację osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa,
    • samopomocy w rozwiązywaniu problemów w działalności organizacji członkowskich.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie stowarzyszenia zrzeszające osoby niesprawne ruchowo oraz osoby popierające naszą działalność.  Liczymy na członków wspierających (fundacje, przedsiębiorstwa i instytucje), które zechciałyby wspomóc naszą działalność finansowo, rzeczowo lub merytorycznie.

Aby przystąpić do Federacji, wystarczy wypełnić deklarację i przesłać ją (załączając wypis KRS i statut stowarzyszenia) na wyżej wymieniony adres.

   OFOONR jest członkiem

     Polskiego Forum Osób 
    Niepełnosprawnych

http://www.pfon.org/


PFON
 
 

WSPIERAJĄ NAS:


 
DMPMUSI

informacje prawne przydatne dla osób niepełnosprawnych znajdziesz na stronie
http://abc.lzinr.lublin.pl/

Copyright Nazwa.pl