Jak państwo pomaga osobom niepełnosprawnym w takcie epidemii cz. 1

Wraz z nastaniem epidemii COVID-19 nastał trudny czas nie tylko dla osób zdrowych, ale w szczególności dla osób niepełnosprawnych. To właśnie niepełnosprawni są jedną z grup społecznych, które potrzebują w szczególności pomocy od państwa. Jaką w takim razie pomoc niesie państwo Polskie osobom niepełnosprawnym podczas pandemii?

Na pierwszy ogień weźmy pomoc dla rodziców lub opiekunów dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Takim opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. By otrzymać taki zasiłek rodzic musi być ubezpieczony i być zwolnionym z obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Mowa o przypadkach kiedy placówka oświatowa taka jak szkoła czy żłobek, przedszkole są zamknięte z powodu epidemii. Okres tego zasiłku jest uzależniony od czasu na jaki placówki będą zamknięte, a czas może być wydłużany przez Radę Ministrów oddzielnym rozporządzeniem. Podobne założenia dotyczą również opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy są już pełnoletni, a nie mogą przybywać na warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach dziennego pobytu czy też innych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Kolejną formą pomocy jest tak zwane nowe świadczenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O takie świadczenie mogą się starać mające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz opiekunowie takich osób jeżeli było ono wydane przed 16 rokiem życia. Takie świadczenie jest przeznaczone dla osób, które korzystały na przykład z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej czy też środowiskowych domach samopomocy. Świadczenie opiewa na kwotę 500 zł miesięcznie, a warunkiem otrzymania świadczenia jest niemożliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych w zawieszonej placówce przez okres co najmniej 5 miesięcy.

Kolejna forma pomocy związana jest z orzecznictwem w sprawie przedłużenia uprawnień i wypłaty świadczeń. Takie prawo może być obecnie przedłużone jeżeli dla orzeczenia wymagana była opinia lekarza. Zmiany te dotyczą czasowego wydłużenia terminów ważności orzeczeń o częściowej czy całkowitej niezdolności do pracy czy o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Odpowiednio mogą być również przedłużone terminy ważności książki inwalidy wojennego czy legitymacji emeryta rencisty. Dodatkowo zostały wydłużone również terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Termin ważności orzeczeń zostanie wydłużony, jeżeli orzeczenie na czas określony wygasło do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.