Jak państwo pomaga osobom niepełnosprawnym w takcie epidemii cz. 2

W trakcie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa państwo Polskie przygotowało kilka rozwiązań niosących pomoc czy to finansową czy też inną osobom niepełnosprawnym. Pomoc ta ma na celu uproszczenie wielu procedur w tych ciężkich i niepewnych czasach. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

By przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa lekarz orzecznik, jeżeli uzna to za stosowane może obecnie uznać, iż do wniosku o orzeczenie niepełnosprawności nie potrzebne jest osobiste stawiennictwo w celu przeprowadzenia bezpośredniego badania. Przewodniczącym składu orzekającego będzie mógł być lekarz specjalisty czy też lekarz posiadający specjalizację minimum I stopnia w takich dziedzinach jak pediatria, choroby wewnętrzne, psychiatria, neurologia czy też okulistyka. Dodatkowym wsparciem jest utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych w Zakładach Aktywności Zawodowej. Takie zakłady otrzymają rekompensatę wypłaconego wynagrodzenia dla pracowników niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sam organizator zakładu pracy, jeżeli będzie musiał wstrzymać działalność lub zmniejszą się jego przychody będzie mógł ubiegać się rekompensaty kosztów płacy osób niepełnosprawnych, które są u niego zatrudnione. Rekompensaty będą wypłacane wciągu 14 dni od złożenia stosownego wniosku. Kolejnym wsparciem jest zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Oznacza to tyle, że podwyższona zostaje kwota bazowa na osobę z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z 1800 do 1950 zł, a przy stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200 zł. Osoby o szczególnych schorzeniach mogą liczyć na wzrosty o 600 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności oraz o 300 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Dalsza pomoc polega na zapewnieniu ciągłości istnienia Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów i Klubów Integracji Społecznej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy. Wszystkie z tych trzy ośrodki są niezmiernie ważne w pracy z osobami niepełnosprawnymi dając im możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, pomagają osobom z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak na przykład autyzm czy też działają na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Dodatkowo ministerstwo zapewniło, iż świadczenie integracyjne wypłacane w ramach zajęć w Centrach Integracji Społecznej czy Klubach Integracji Społecznej będą w dalszym ciągu wypłacane z Funduszu Pracy, w takiej samej wysokości jak dotychczas. Jest to rozwiązanie bardzo istotne ponieważ dla wielu niepełnosprawnych jest to jedyne źródło utrzymania.