Legalność zbiórek pieniędzy

Ostatnimi czasy zbiórki pieniędzy stały się na tyle popularne, że nie zawsze są organizowane w słusznej sprawie. W związku z tym w celu zorganizowania zbiórki należy zawczasu uzyskać odpowiednie pozwolenie.

Zacznijmy od tego, iż każda zbiórka, która jest organizowana bez wymaganego zezwolenia lub jest organizowana za pozwoleniem, ale wbrew jego zasadom podlega karze grzywny. Karalność nie ominie także podżegaczy lub osób pomagających, ułatwiających zorganizowanie takiej zbiórki. Kto w takim razie może ubiegać się o odpowiednie pozwolenie? Otóż pozwolenie na zbiórkę może być udzielone stowarzyszeniom, fundacjom (lub innym organizacjom posiadającym osobowość prawną) lub komitetom organizowanym dla przeprowadzenia konkretnego celu. Ważne jest by owy cel nie był sprzeczny z przepisami prawnymi oraz był godny poparcia ze względu na tak zwany interes publiczny. Pod tym enigmatycznym pojęciem może kryć się interes zarówno religijny, zdrowotny, oświatowy czy społeczny. Jak zdobyć takie zezwolenie? Najpierw należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami. Do wniosku należy dołączyć plan przeprowadzenia zbiórki określający termin rozpoczęcia zbiórki, cel, formę czy liczbę osób, które będą brały udział w zbiórce. Takie pozwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej, którą udziela wójt, burmistrz, starosta, marszałek województwa lub właściwy minister.

Pozwolenie jednak nie zawsze będzie potrzebne. W jakich przypadkach? Będzie to przykładowo zbiórka na cele religijne, działalność naukową, oświatową i wychowawczą czy charytatywno-opiekuńczą. Oczywiście katalog nie jest zamknięty. Jaka kara grozi prócz kary grzywny za przeprowadzenie zbiórki niezgodnie z przepisami? Może to być przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki. Taki przepadek jest obowiązkowy, jeżeli zbiórka była przeprowadzona bez odpowiedniego zezwolenia. Dodatkowo sąd może orzec przepadek przedmiotów gdy zostały one już przekazane przez sprawcę innej osobie lub instytucji niż wcześniej zakładano. Przepadkowi ulegają zarówno pieniądze zgromadzone w ramach zbiórki jak i przedmioty, które zostały za te pieniądze nabyte. Co się dzieje z przedmiotami, które uległy przepadkowi? Otóż są one przekazywane instytucjom pomocy społecznej lub instytucjom zajmującym się działalnością kulturalno-oświatową. Pamiętajmy, w celu zorganizowania zbiórki pieniędzy nawet na najbardziej szczytny cel należy najpierw zorientować się czy nie będzie wymagane odpowiednie zezwolenie, a w przypadku zaistnienia takiego stanu rzeczy złożenie odpowiedniego wniosku. Drugą sprawą, o której należy pamiętać to, to iż mimo odpowiednio złożonego wniosku i otrzymania decyzji administracyjnej trzeba będzie działać zgodnie z ową decyzją i nie można wychodzić poza jej ramy.